Visuotinio unijos narių susirinkimo nutarimai

2018 m. kovo 23 d. įvyko Pakruojo ūkininkų kredito unijos pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, priimti šie nutarimai:

1. Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai.
2. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
3. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
4. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
     5.1. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė.
     5.2. Patvirtinta 2017 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvarka.
6. Patvirtintas 2018 – 2020 metų veiklos planas.
7. Patvirtinta 2018 m. metinė pajamų ir išlaidų sąmata.
8. Išrinkta audito įmonė UAB „Grant Thorton Baltic“.
9. Patvirtintos metinės išmokos (tantjemos) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams pagal projektą.
10. Išrinktas valdybos narys.
11. Išrinktas valdybos pirmininkas.
12. Patvirtinta kredito unijos nauja įstatų redakcija.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Pakruojis, Vytauto Didžiojo g. 47-3;

Pakruojo ūkininkų kredito unijos valdyba

Dalintis